Gospodarze szukają dotacji na rozwój. Chcą inwestować z głową

Redakcja
Lucyna Talaśka-Klich
Na pytania dotyczące dopłat dla gospodarzy odpowiadają pracownicy toruńskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ROMAN Z MAZUR:

- Chcę skorzystać z pomocy na modernizację, ale obawiam się, że nie uzyskam 10-procentowego wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie w ciągu 5 lat. Sytuacja na rynku mleka jest trudna, a ja mam krowy. Jeśli skorzystam z pomocy, ale nie uzyskam tych 10 procent, to co wtedy?

 

- Co do zasady każda inwestycja realizowana w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” musi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), co najmniej o 10 proc. w odniesieniu do roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, w którym został złożony dany wniosek, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. 

 

Jednakże w uzasadnionych przypadkach, w sytuacji, gdy w okresie związania celem w gospodarstwie zaistnieją okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, określonych w przepisach unijnych, beneficjent może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony przez Agencję z wykonania zobowiązań lub za zgodą Agencji zmianie może ulec termin ich wykonania.  Szczegółowe warunki w tym zakresie będą określone w umowie przyznania pomocy.

 

TOMASZ Z KUJAW:

- Czy w najbliższym czasie zostaną powiększone w naszym kraju obszary OSN? Czy będą kolejne pieniądze dla rolników np. na inwestycje w płyty obornikowe dla tych, którzy gospodarują na tzw. OSN-ach?

 

- Obszary OSN ustalane są w drodze rozporządzeń dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, jednak ogólna tendencja wskazuje na to, że w kolejnych cyklach planistycznych coraz większy obszar naszego kraju będzie objęty programem działań. Przeznaczenie kolejnych środków na inwestycje na obszarach OSN będzie zależało od ewentualnego przyszłego zapotrzebowania na tego typu operacje, które na pewno będzie ściśle monitorowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

BOGDAN Z DOLNEGO ŚLĄSKA

- Czekam na uruchomienie kolejnego naboru w sprawie modernizacji (chodzi mi o obszar D), ale chciałbym kupić ciągnik o większej mocy. Dzięki środkom z poprzedniego PROW-u kupiłem ciągnik, ale dokupiłem gruntów, maszyn do uprawy bezorkowej i potrzebny mi większy traktor. Czy w takim - uzasadnionym - przypadku mogę złożyć wniosek o dotację do ciągnika?

 

- Niestety, nie - zgodnie z rozporządzeniem w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” nie można zakupić maszyn tego samego rodzaju lub przeznaczenia, jak rzeczy nabyte w ramach PROW 2007-2013. Zatem zakup kolejnego ciągnika w Pana przypadku nie jest możliwy.

 

ANNA Z PODLASIA:

- Chcielibyśmy z sąsiadami stworzyć grupę producentów rolnych. Na jaką pomoc możemy liczyć? Czy „stare” grupy też mogą dostać wsparcie?

 

- Tworząc grupę producentów rolnych można liczyć na wsparcie: procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy ze sprzedaży produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji, do 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy, w odniesieniu do wielkości produkcji sprzedanej: 10 proc. za 1 rok; 8 proc. za drugi rok; 6 proc. za 3 rok; 5 proc. za 4 rok; 4 proc. za 5 rok. 

 

Jednakże grupa, w danym roku pomocy, maksymalnie będzie mogła otrzymać kwotę będącą równowartością 100 000 euro. Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu.

 

Z założeń projektów rozporządzenia wynika, iż grupę producentów rolnych założyć mogą producenci rolni, którzy do tej pory nie byli jeszcze członkami żadnej innej grupy producenckiej lub organizacji producentów, w związku z czym wskazać należy, iż z przedmiotowej pomocy nie będą mogły skorzystać „stare” grupy producentów. Beneficjentem może być nowa grupa producentów rolnych, która powstała po 1 stycznia 2014 roku na podstawie biznesplanu, działająca jako przedsiębiorstwo.

 

PAWEŁ Z WIELKOPOLSKI:

- Jest taki program LEADER. Mieszkańcy mojej wsi chcieliby z niego skorzystać. Czy możemy wziąć z tego programu pieniądze na stworzenie Lokalnej Grupy Działania? Jeśli tak, to gdzie powinniśmy zgłosić się po pomoc, gdzie złożyć wniosek?

 

- Etap organizowania Lokalnych Grup Działania został już zakończony. Program Leader obsługiwany jest w PROW 2014-2020 przez samorządy województw, które zakończyły nabory przygotowanych przez Lokalne Grupy Działania wniosków. Trwa ich ocena, której końcowym efektem będzie wybór do realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju. Może Pan wspólnie z mieszkańcami miejscowości pozyskać środki finansowe na realizację projektów, które wpiszą się w tą Strategię. W tym celu należy skontaktować się z Lokalną Grupą Działania, która swoją działalnością obejmuje miejsce Pana zamieszkania. Nabory wniosków rozpoczną się po wyborze Lokalnych Strategii Rozwoju, tj. w drugim półroczu 2016 roku.

 

WACŁAW Z GÓRNEGO ŚLĄSKA:

- Czy młody rolnik może za 100 tys. złotych premii kupić ciągnik? Czy to zależy np. od tego, ile gruntów posiada?

 

- Beneficjent poddziałania Premie dla młodych rolników jest zobowiązany do przeznaczenia co najmniej 70 proc. kwoty pomocy (czyli co najmniej 70 tys. zł) na inwestycje w środki trwałe. W biznesplanie wnioskodawca powinien zamieścić opis i szacunkową wartość planowanych inwestycji w środki trwałe - należy pamiętać, że w przypadku zakupu maszyn, urządzeń oraz wyposażenia mogą to być jedynie elementy nowe. Ciągnik zaliczany jest do środków trwałych, zatem można go rozliczyć w ramach premii. Należy jednakże pamiętać, że parametry planowanych do zakupu maszyn i urządzeń muszą być dostosowane do zasobów gospodarstwa młodego rolnika oraz docelowej struktury produkcji.

 

PAWEŁ z LUBELSZCZYZNY:

- Czy w tym PROW-ie będzie jeszcze nabór w sprawie pomocy dla tych, którzy chcą rozwijać produkcję prosiąt?

 

- Kolejny nabór na ten obszar planowany jest już na koniec marca 2016. Nabory w latach kolejnych uzależnione będą od stopnia wykorzystania środków oraz zainteresowania potencjalnych Wnioskodawców.

 

STANISŁAW Z POMORZA:

- Wielkość ekonomiczna mojego gospodarstwa przekracza 200 tysięcy euro. Na razie. Część gospodarstwa chcę przekazać synowi i wtedy nie przekroczę tego progu. Czy wówczas będę mógł wystąpić o pomoc na modernizację obory? A czy syn będzie mógł na swoim gruncie też postawić oborę z dotacją unijną?

 

- Jeżeli przekazanie części gruntów synowi nie będzie stanowiło próby stworzenia tzw. „sztucznych warunków” i obejścia przepisów w celu uzyskania pomocy finansowej, zarówno Pan, jak i Pana syn będzie mógł wystąpić o przyznanie pomocy.

 

KRZYSZTOF Z KASZUB:

- Nie chcę stracić dopłat do krów, więc chciałbym wiedzieć, ile czasu mam na zgłaszanie informacji o przemieszczeniu zwierząt? Chodzi mi o to, że jeśli sprzedam krowę przez pośrednika, to może to potrwać nawet kilka tygodni. Czy wtedy mogę zostać ukarany?

 

- Zgodnie z obowiązującymi wymogami wzajemnej zgodności posiadacze bydła  zgłaszają  fakt  urodzenia,  śmierci  oraz  przewozu  bydła do i z siedziby stada wraz z datami tych zdarzeń kierownikowi biura powiatowego Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  w  terminie  do  7  dni  od  dnia nastąpienia tego zdarzenia. Ponadto posiadacze bydła zobowiązani są prowadzić księgi rejestracji, w których umieszcza się m.in. numer siedziby stada oraz liczbę zwierząt gospodarskich w siedzibie stada. Wpisu do księgi rejestracji dokonuje się bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Jeżeli istnieje podejrzenie, iż pośrednik nie dokona terminowego zgłoszenia kupna zwierzęcia, wówczas rolnik może samodzielnie zgłosić fakt sprzedaży do BP  korzystając z jednopodpisowego formularzu na dokonanie zgłoszeń przemieszczeń zwierzęcych.

 

W przypadku nieterminowego zgłoszenia zwierząt mogą zostać nałożone na Pana sankcje z tytułu niespełnienia wymogów wzajemnej zgodności. Sankcje te dotyczą procentowego zmniejszenia wszystkich płatności bezpośrednich.

 

PIOTR Z MAZOWSZA:

- Czy młody rolnik, który chce wystąpić o pomoc na rozwój produkcji mleka krowiego musi mieć swoje krowy w dniu składania wniosku o wsparcie na modernizację?

 

- Młody rolnik w myśl definicji określonej w rozporządzeniu, czyli osoba, która ma mniej niż 40 lat, kieruje gospodarstwem krócej niż 5 lat oraz posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nie musi posiadać żadnych krów w momencie składania wniosku. W wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność musi natomiast osiągnąć liczbę co najmniej 25 krów mlecznych.

 

KRZYSZTOF Z MAŁOPOLSKI:

- Jeśli skorzystam z pomocy na rozwój produkcji prosiąt, to będę musiał produkować je w cyklu otwartym, czy także zamkniętym? Czy będę musiał je sprzedawać?

 

- W wyniku realizacji operacji w tym obszarze musi nastąpić w gospodarstwie wzrost liczby loch, do co najmniej 50. Prosięta mogą być dalej tuczone w gospodarstwie i sprzedawane jako tuczniki. Należy pamiętać, że do kosztów kwalifikowalnych mogą być zaliczone jedynie koszty dotyczące inwestycji związanych z lochami i prosiętami. 

 

BARTŁOMIEJ Z WIELKOPOLSKI:

- Ubiegając się o pomoc unijną muszę udowodnić, że mam odpowiednie kwalifikacje. Proszę wytłumaczyć - co to znaczy?

 

- Szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania PROW 2014-2020 „Premie dla młodych rolników”.

 

Spełnienie warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych wymagane jest w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. W przypadku „Premii dla młodych rolników” pomoc może być przyznana osobie nieposiadającej kwalifikacji zawodowych, jeżeli osoba ta zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

 

Warunek dot. spełnienia kwalifikacji zawodowych uważa się za spełniony, jeżeli osoba fizyczna posiada:

1.  stopień naukowy doktora lub ukończone studia trzeciego stopnia z dziedziny nauk rolniczych lub z dziedziny nauk weterynaryjnych lub

2. ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku wymienionym w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia lub na kierunkach studiów, w ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści związane z działalnością rolniczą, w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin lub co najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczonych (European Credit Transfer System) lub

3.  ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie lub studia magisterskie, na kierunku innym niż wymienione w ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością rolniczą, lub

4.  kwalifikacje w zawodzie rolniczym na poziomie kwalifikacji technika lub nauczanych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wymienionym w ust. 2 i 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia lub

5.  wykształcenie średnie oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie lub

6.  tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza, w zawodzie wymienionym w ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, uzyskany w formach pozaszkolnych, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie.

 

JAROSŁAW Z POMORZA:

- Zamierzam starać się o pomoc na modernizację, ale łącznie z dzierżawionymi gruntami uprawiam ponad 300 ha. Jeśli zrezygnuję z dzierżawy będzie to poniżej 300 ha. Czy wtedy otrzymam pomoc?

 

- Powierzchnia gospodarstwa ustalana jest w oparciu o grunty wchodzące w jego skład w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że przedmiotem analizy ARiMR będzie w takich przypadkach również kwestia, czy pomniejszenie gospodarstwa nie stanowiło celowego zabiegu w celu spełnienia kryteriów dostępu do pomocy (tzw. „sztuczne warunki”).

 

ŁUKASZ Z MAŁOPOLSKI:

- Wypełnienie wniosku o pomoc unijną kosztuje np. kilka tysięcy złotych. Czy można starać się o wsparcie unijne także na ten cel? Czy ARiMR może dopłacić do usługi eksperta, który jest doradcą rolnym (z ODR-u), czy także osoby prywatnej dorabiającej sobie wypełnianiem wniosków?

 

- Koszt samego wypełniania wniosku nie może być refundowany w ramach działań inwestycyjnych. Wnioskodawca może natomiast ubiegać się o zwrot tzw. „kosztów ogólnych” czyli m.in. przygotowania kosztorysów, projektów budowlanych, kosztów związanych z kierowaniem robotami budowlanymi itp. 

 

ADAM Z WARMII:

- Chcę uzyskać pomoc dla młodych rolników i w związku z tym proszę wyjaśnić, czy krowy i świnie mogę zaliczyć do tzw. środków trwałych czy do majątku obrotowego?

 

- Beneficjent poddziałania Premie dla młodych rolników jest zobowiązany do przeznaczenia co najmniej 70 proc. kwoty pomocy (czyli co najmniej 70 tys. zł) na inwestycje w środki trwałe. Zwierzęta, których okres używania jako hodowlanych jest dłuższy niż rok zalicza się do środków trwałych, aczkolwiek nie jest to jedyne kryterium. Na mocy art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 41 „Rolnictwo”, należy też uwzględnić przeznaczenie zwierząt do użytku na potrzeby własne, jako pociągowych lub do rozpłodu albo w celu pozyskania z nich mleka (krowy mleczne) czy wełny (owce) w okresie dłuższym niż rok. Pozostałe zwierzęta zaliczane będą do majątku obrotowego.

 

KAZIMIERZ Z WIELKOPOLSKI:

- Za swoje środki postawiłem chlewnię, ale wciąż brakuje mi środków na utwardzenie placu między chlewnią a innym budynkiem gospodarskim. Czy będę mógł skorzystać z pomocy na modernizację i za te pieniądze położyć na przykład kostkę brukową?

 

- Inwestycja taka będzie możliwa w obszarze „D”. Należy jednak pamiętać, że każda operacja musi spełnić pozostałe warunki określone w rozporządzeniu, między innymi doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto (dochodu gospodarstwa) o co najmniej 10 proc. W przypadku gdy utwardzenie placu miałoby być jedyną inwestycją we wniosku, wykazanie tego wzrostu może okazać się niemożliwe.

Wideo

Materiał oryginalny: Gospodarze szukają dotacji na rozwój. Chcą inwestować z głową - Gazeta Pomorska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3