PPK 2019. Pracownicze Plany Kapitałowe. Co to jest PPK? Zasady, kalkulator PPK, oszczędzanie na emeryturę, rezygnacja z PPK [13.07.19]

Tomasz Wróblewski
Tomasz Wróblewski
Zaktualizowano 
Pracownicze Plany Kapitałowe mają stworzyć powszechny, dobrowolny system uzupełniający źródła dochodu po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Pracownicze Plany Kapitałowe mają stworzyć powszechny, dobrowolny system uzupełniający źródła dochodu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Fot. Marcin KróLak / Polskapresse
PPK 2019. Pracownicze Plany Kapitałowe to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. PPK umożliwią gromadzenie oszczędności wypłacanych po przejściu na emeryturę. Pieniądze zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych będą prywatną własnością uczestników PPK, a pierwsi pracownicy będą mogli zacząć oszczędzać już w 2019 roku. Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane etapami aż do 2021 roku - w zależności od wielkości firmy. Jakie są zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych, jak oszczędzać na emeryturę w PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK - co to jest?

PPK to dobrowolny system gromadzenia oszczędności dla wszystkich zatrudnionych płacących składki na ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia. To powszechny program społeczny zwiększający bezpieczeństwo finansowe Polaków.

PPK to program:

 • dobrowolny - można zrezygnować z oszczędzania w dowolnym momencie
 • tani - niski limit kosztów (0,6%)
 • przyjazny pracownikom - nic nie trzeba robić, aby przystąpić do PPK.

„Pracownicze Plany Kapitałowe są pierwszym programem oszczędnościowym skierowanym do 11,5 miliona obywateli, który ma szanse stać się prawdziwie powszechnym, dzięki wpłatom zarówno po stronie pracodawcy, pracownika jak i budżetu państwa" – powiedziała minister finansów prof. Teresa Czerwińska. „Środki zgromadzone w PPK podniosą bezpieczeństwo finansowe Polaków, a po zakończeniu okresu aktywności zawodowej, będą uzupełnieniem świadczeń z systemu powszechnego. Środki te zasilą również polski rynek kapitałowy, a wzrost udziału oszczędności długoterminowych obniży koszty finansowania inwestycji w Polsce i będzie sprzyjać polskiej gospodarce" – dodała minister.

PPK - dla kogo?

Program "Pracownicze Plany Kapitałowe" jest skierowany do ponad 11 milionów polskich pracowników.

Wprowadzenie powszechnego, długoterminowego oszczędzania jest konieczne, bo - jak tłumaczą rządzący – 3/4 Polaków nie odkłada pieniędzy na starość, podając jako powód brak wystarczających środków na ten cel lub ich brak.

Opracowując system dodatkowego oszczędzania wzięto pod uwagę, że w przyszłości wysokość świadczeń emerytalnych dla wielu Polaków może być niewystarczająca, dlatego konieczne jest dywersyfikowanie dochodów, aby zapewnić obywatelom godne życie na emeryturze.

PPK - zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pieniądze zgromadzone w Pracowniczym Planie Kapitałowym przez uczestnika PPK zostaną wypłacone mu po osiągnięciu 60. roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn wprowadzono zgodnie z zasadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników).

Środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników.

W ramach projektowanych rozwiązań przewidziano zawieranie dwóch rodzajów umów:

 • umowy o zarzadzanie PPK (stronami będą podmiot zatrudniający i instytucja finansowa),
 • umowy o prowadzenie PPK (stronami będą osoba zatrudniona i instytucja finansowa). Instytucje finansowe to: fundusz inwestycyjny zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny zarządzany przed Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo pracownicze towarzystwo emerytalne lub zakład ubezpieczeń.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Jaka składka do PPK?

Wpłaty do PPK będą dokonywane przez podmiot zatrudniający i uczestnika programu.

Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i 1,5 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy.

Uczestnik PPK, którego miesięczne wynagrodzenie uzyskiwane z różnych źródeł, będzie równe lub niższe niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku – będzie mógł dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2 proc., ale nie mniejszej niż 0,5 proc. To propozycja dla osób najmniej zarabiających.

Pracodawca będzie mógł zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5 proc.

Oznacza to, że pracodawca każdemu pracownikowi będzie dodawał przynajmniej 1,5 proc. ale nie więcej niż 4 proc. (wpłata podstawowa i dodatkowa). Uczestnik PPK będzie mógł także zadeklarować wpłatę dodatkową do 2 proc., co daje łącznie maksymalnie 4 proc. (wpłata podstawowa i dodatkowa).

Czytaj także

W efekcie na konto pracownika w PPK będzie mogła wpływać łączna wpłata od 3,5 do 8 proc. wynagrodzenia.

Pracodawca za niewywiązanie się z obowiązku dokonywania wpłat do PPK będzie podlegał grzywnie w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł. Realizacja obowiązku tworzenia i prowadzenia PPK będzie kontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy

Wpłaty na PPK w skrócie:

 • PPK - składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa – 250 złotych,
 • PPK - dopłata roczna ze strony państwa – 240 złotych,
 • PPK - składka podstawowa pracodawcy – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • PPK - składka dodatkowa pracodawcy – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • PPK - składka podstawowa pracownika – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • PPK - składka dodatkowa pracownika – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Pracownicze Plany Kapitałowe pozwolą na stworzenie powszechnego, dobrowolnego systemu uzupełniającego źródła dochodu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Obejmą one wszystkich pracowników, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, a więc również pracujących np. na zlecenia. Istotna jest tutaj także dobrowolność przynależności pracownika do PPK – może on również w każdej chwili wystąpić z systemu – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

10 faktów o PPK. Kto i ile dołoży do naszych emerytur? WSZYS...

Pracownicze Plany Kapitałowe - od kiedy PPK?

Powszechność systemu PPK nakłada na pracodawców obowiązek zawierania z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudniają co najmniej jedną osobę (w imieniu tej osoby pracodawca będzie musiał zawrzeć umowę z instytucją finansową o prowadzenie PPK). Taka umowa będzie zawierana elektronicznie.

Umowa o zarządzanie PPK będzie wpisywana do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju SA.

Projekt ustawy zakłada, że Pracownicze Plany Kapitałowe PPK będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy.

Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku, ale pracodawcy będą mieli czas na przygotowanie się do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Najwcześniej, bo 1 lipca 2019 roku, do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników.

Najpóźniej, bo w 2021 r., małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Harmonogram przystępowania firm do PPK:

 • zatrudniających powyżej 250 osób (3,3 mln) - 1 lipca 2019
 • od 50 do 249 osób (2 mln) - 1 stycznia 2020
 • od 20 do 49 osób (1,1 mln) - 1 lipca 2020
 • pozostali (5,1 mln) - 1 stycznia 2021

Instytucjami obsługującymi PPK będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które posiadają zgody i zezwolenia na wykonywanie działalności w Polsce.

Pracownicze Plany Kapitałowe będą podlegać Komisji Nadzoru Finansowego.

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe będą dobrowolne

Każdy zatrudniony zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie mógł się z niego wycofać, czyli oszczędzanie w PPK będzie dobrowolne.

Oznacza to, że uczestnik PPK będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat do programu na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy.

Założono jednak możliwość ponownego powrotu do programu – co cztery lata pracodawca będzie informował pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego, o ponownym dokonywaniu wpłat.

Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację.

Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.

Gdzie będą inwestowane pieniądze z PPK?

Każda instytucja finansowa będzie musiała zadbać o to, aby zarządzane przez nią środki mogły być lokowane w tzw. funduszach zdefiniowanej daty stosujących odmienne zasady polityki inwestycyjnej, uwzględniające różny wiek uczestników PPK, w liczbie odpowiadającej co najmniej liczbie ograniczeń poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku uczestnika.

W uproszczeniu: fundusze zdefiniowanej daty będą swego rodzaju funduszami cyklu życia, pozwalającymi na zapewnienie racjonalnego inwestowania zgromadzonych środków, tak aby środki gromadzone w ramach PPK przez uczestników zbliżających się do 60. roku życia były inwestowane w sposób coraz bardziej bezpieczny.

Fundusze inwestycyjne lub fundusze emerytalne, w których będą gromadzone środki PPK, mogą inwestować do 30 proc. zgromadzonych aktywów w aktywach denominowanych w walutach obcych.

Przyjęto, że wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, będącymi funduszami zdefiniowanej daty, w których lokowane będą środki gromadzone w PPK, nie będzie mogło być większe niż 0,5 proc. wartości aktywów netto w skali roku. Całkowity limit opłat pobieranych przez instytucje finansowe określono na poziomie do 0,6 proc. wartości aktywów netto takiej instytucji (nie więcej niż 0,1 proc. będzie stanowiła tzw. opłata za osiągnięcie określonego wyniku inwestycyjnego).

Pracownicze Plany Kapitałowe - pozostałe rozwiązania PPK

Polski Fundusz Rozwoju będzie prowadził ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych:

 • towarzystw funduszy inwestycyjnych, PTE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i zakładów ubezpieczeń spełniających wymogi określone w ustawie,
 • podmiotów zatrudniających, które zawarły umowy o zarządzanie PPK,
 • umów o zarządzanie PPK zawartych przez podmioty zatrudniające,
 • uczestników PPK.

Powstanie także portal PPK, który będzie miał funkcje informacyjną dla uczestników PPK, będzie służył do prezentacji ofert instytucji finansowych adresowanych do podmiotów zatrudniających, a w przyszłości również do informowania uczestników PPK o wartości zgromadzonych przez nich środków. Będzie on prowadzony przez spółkę zależną od Polskiego Funduszu Rozwoju SA („operatora portalu").

Uregulowano także kwestię podziału pieniędzy w sytuacji rozwodu lub unieważnienia małżeństwa oraz w przypadku śmierci uczestnika PPK (dziedziczenie).

Wprowadzono także regulacje obejmujące takie zagadnienia, jak rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłaty, wypłaty transferowe i zwrot.

PPK - wypłata pieniędzy z Pracowniczego Planu Kapitałowego

 • Jeśli uczestnik PPK po osiągnięciu 60. roku życia zdecyduje o wypłacie zgromadzonych środków, to 25 proc. zostanie mu wypłaconych jednorazowo, a pozostałe 75 proc. zostanie wypłaconych w co najmniej 120 miesięcznych ratach (10 lat).
 • Uczestnik programu, po osiągnięciu 60. roku życia, będzie mógł także wnioskować o wypłatę środków zgromadzonych w PPK w formie świadczenia małżeńskiego.
 • Będzie to możliwe, gdy małżonek uczestnika PPK również osiągnie 60. rok życia, a małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać w wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego. Świadczenie to będzie wypłacane przez 120 miesięcy (ma być wypłacane małżonkom wspólnie aż do wyczerpania środków). Jednak w przypadku śmierci jednego z nich, świadczenie to będzie wypłacane drugiemu w dotychczasowej wysokości, aż do wyczerpania zasobów.
 • Ponadto – przed osiągnięciem 60 roku życia – będzie można wnioskować o wypłatę do 25 proc. środków w przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka. Poważne zachorowanie obejmie trwałą niezdolność do pracy uprawniającą do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy (na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS) oraz wymienione w ustawie poważne stany chorobowe. W takich przypadkach wypłata, w zależności od wniosku uczestnika, będzie dokonywana jednorazowo albo w ratach. Nie będzie konieczny zwrot tych środków.
 • Możliwe będzie także jednorazowe, wcześniejsze wypłacenie środków z PPK na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu np. przy zakupie mieszkania lub domu – z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 39

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
5 sierpnia, 13:42, Gość:

Nieopłacalne dla osób, które mają do emerytury ok. 10 lat lub mniej.

Czemu tak uwazasz?

s
salumnka

PPK to jakby na to nie patrzeć nasza przyszłość. Wystarczy popatrzeć na dzisiejszych emerytów..chyba nikt nie chce takiej przyszłości?

h
hanna

Skromnie rzecz ujmując PPK to bardzo trafiony program.wiele osób nie mogło sobie pozwolić na dodatkowe oszczędzanie a w takiej formie będzie stać na to każdego.

S
Steńka

Powinni jeszcze troche bardziej pocisnąć z kampanią promocyjną, zeby pokazac młodym o co chodzi w tym całym ppk, bo wiekszosc mysli tylko stereotypami i kieruja sie partia a nie rozumem. Świat działa na zasadzie ppk od lat. A Polska jak dziala...

G
Gość
2019-06-10T16:42:23 02:00, Wera:

Przystąpienie jest dobrowolne, a jak dla mnie ten program jest świetną inwestycją, dodatkowe pieniążki zarówno od pracodawcy jak i państwa- nie widzę minusów :) Fajnie, że państwo wdraża takie nowoczesne rozwiązania i zachęca młodych ludzi do oszczędzania, bez ppk emerytura delikatnie mówiąc będzie znikoma, a dosadnie i prawdziwie to jej nie będzie.

Propaganda zrobiła swoje. Pogratulować.

G
Gość

Nieopłacalne dla osób, które mają do emerytury ok. 10 lat lub mniej.

G
Gość

Najlepsze rozwiązanie to samodzielne oszczędzanie na emeryturę, a nie jakieś kolejne ściemy - programy. Pachnie wyciągnięciem następnych pieniędzy z daleka (patrz OFE). Nie zamierzam brać udziału w kolejnym złodziejskim programie...

g
gonia

Każdy tylko mówi o tym, że się wypisze i ogólnie jest źle nastawiony do tego programu. Ale jak sobie przeliczyli ile są w stanie zarobić to myślę że zaczęli inaczej patrzeć na ten program

G
Gość
2019-04-09T20:15:20 02:00, Zigi:

JA NA 100 PROCENT PODZIĘKUJĘ ZA PPK GDYŻ UWAŻAM ŻE OBRAŻA TO MOJĄ INTELIGENCJĘ. JAK CHCĘ OSZCZĘDZAĆ TO TO ROBIĘ, CHCĘ WYDAWAĆ TO WYDAJĘ. I TAK PONAD 30 PROCENT CAŁOŚCI MOJEJ PENSJI ZJADA PAŃSTWO, PO CO MI DODATKOWY PASOŻYT W POSTACI PPK

2019-05-29T10:57:12 02:00, Gość:

Ja też nie będę składać się dodatkowo! Swoj haracz już płacę 32 lata.

Ja 30 lat odprowadzam składki na ZUS i OFE, z czego 50% OFE już mi zabrali dla ZUS i pozostałe 50% tez pochłonie Państwo w 2020r. Na emeryturę nie przejdę po 35 latach, musze pracować do 60 lat, więc składki na ZUS zapłacę przez 42 lata... Doświadczenie życia mówi, że nie zamierzam odkładać na śmierć :) , bo to co już odłożyłam na II- gim filarze i tak Państwo odebrało :(

k
kamiś

PPK jest dobrym programem do oszczędzania na stare lata, ale wiadomo nikt nie lubi być zmuszany do czegokolwiek dlatego dobrze, że jest ten program dobrowolny. Kto chce ten będzie oszczędzał a kto nie to jego strata i tyle

K
Kto

Kto ma kasę z przyjemnością przystąpi, a komu państwo zabiera połowę i więcej. Nie uśmiecha się dopłacać do nie wiadomo czego.

W
Wera

Przystąpienie jest dobrowolne, a jak dla mnie ten program jest świetną inwestycją, dodatkowe pieniążki zarówno od pracodawcy jak i państwa- nie widzę minusów :) Fajnie, że państwo wdraża takie nowoczesne rozwiązania i zachęca młodych ludzi do oszczędzania, bez ppk emerytura delikatnie mówiąc będzie znikoma, a dosadnie i prawdziwie to jej nie będzie.

E
Eryk

Każdy sam decyduje co zrobi. Przeciez tutaj nie ma jakiegos nakazu. Mamy XXI wiek ludzie maja swoje rozumy i wplyw na swoje zarabiane pieniadze. Róbta co chceta mozna powiedziec. Za rok i tak pewnie połowa dojdzie do wniosku ze skoro sąsiad bedzie mial z ppk to nie moge byc gorszy, zwlaszcza ze te pieniadze i od pracodawcy i od państwa należą sie nam jak psu kość

G
Gość
2019-04-09T20:15:20 02:00, Zigi:

JA NA 100 PROCENT PODZIĘKUJĘ ZA PPK GDYŻ UWAŻAM ŻE OBRAŻA TO MOJĄ INTELIGENCJĘ. JAK CHCĘ OSZCZĘDZAĆ TO TO ROBIĘ, CHCĘ WYDAWAĆ TO WYDAJĘ. I TAK PONAD 30 PROCENT CAŁOŚCI MOJEJ PENSJI ZJADA PAŃSTWO, PO CO MI DODATKOWY PASOŻYT W POSTACI PPK

Ja też nie będę składać się dodatkowo! Swoj haracz już płacę 32 lata.

M
Marta

Czytaliście harmonogram ppk? Terminy ppk dla dużych firm są błyskawiczne! Ciekawe czy zdążą wdrożyć to przed 1 lipca, chyba nie mają wyjścia  Moja firma już działa, jak tak czytam o tym ppk to zaczyna mi się cały ten plan podobać.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3