Debata kandydatów na burmistrza Byczyny. Rywale wytykają błędy

Mirosław Dragon
Mirosław Dragon
Od lewej: Ryszard Grüner, Robert Świerczek, Katarzyna Zawadzka.
Od lewej: Ryszard Grüner, Robert Świerczek, Katarzyna Zawadzka. Mirosław Dragon
Kandydatami na burmistrza Byczyny są: Ryszard Grüner, Robert Świerczek, Katarzyna Zawadzka.

Jak oceniacie kadencję 2010-14 w Byczynie. Co się udało, a czego nie udało się zrobić?

Ryszard Grüner (PSL): W ciągu ostatniej kadencji udało się przede wszystkim doprowadzić do realizacji inwestycji mających na celu poprawę wizerunku naszego miasta i gminy, zwłaszcza rewitalizację Rynku w Byczynie i remont murów obronnych miasta.
Udało się również skanalizować wieś Roszkowice, co jest początkiem rozwiązania problemu ścieków komunalnych na terenie wiejskim gminy.
Niestety w tym roku nie zakończyła się trwająca sprawa sądowa zamkniętej hali sportowej przy gimnazjum w Byczynie. Jednak w wyniku zleconej przez sąd na mój wniosek dokumentacji remontowej hali został złożony wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę, co pozwoli na zrealizowanie zadania przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Robert Świerczek (Nasza Gmina): Miniona kadencja miała swoje jasne i ciemne strony. Oczywiście udało sie zrealizować wiele potrzebnych inwestycji, ale były też wpadki. Pierwsza najważniejsza to sprzedaż budynku po byłej ZEC-u, wycenionego w pierwszej wycenie na 1.200.000 zł. Za budynek wraz z działką Gmina otrzymała tylko 25.000 zł tytułem pierwszej raty. W dodatku burmistrz umorzył w pierwszym roku podatek w kwocie 10.000 zł. Firma, która kupiła te nieruchomość, w dalszym ciągu wynajmuje komin pod maszt telefonii komórkowej i otrzymuje z tego tytułu 48.000 zł rocznie.
Druga bulwersującą sprawą jest to, że kolejne 4 lata nie udało się oddać do użytku hali sportowej. Tłumaczenie tej sprawy przewlekłością postępowań sądowych w świetle najnowszej ekspertyzy wykonanej prze Politechnikę Wrocławską, wskazującą dwa warianty możliwego do wykonania remontu, jest mało przekonujące.
Inwestorzy omijają gminę szerokim łukiem, co skutkuje brakiem miejsc pracy.
Inwestycje takie jak kanalizacja w Roszkowicach czy inkubator przedsiębiorczości w Polanowicach zagrożone są możliwością obcięcia dofinansowania.
Realizacja inkubatora w Polanowicach stoi zresztą pod wielkim znakiem zapytania, a burmistrz na sesji rady miejskiej nie odpowiada, dlaczego pomimo uzyskanie pozwolenia budowlanego inwestycja nie jest realizowana.
Te i jeszcze wiele innych spraw, jak chociażby brak komunikacji pomiędzy lokalnymi społecznościami a władzami gminy w sprawach lokalizacji tzw. uciążliwych inwestycji nie pozwalają moim zdaniem na nazwanie tej kadencji udaną.

Katarzyna Zawadzka (PO): Nie chcę oceniać, czy ta kadencja była dobra, czy nie, to powinni ocenić wyborcy. Na spotkaniach wyborczych ludzie żalą się jednak na stan dróg, na brak kanalizacji, na brak przedszkola albo na tylko 4-godzinny oddział przedszkolny. Na źle podzielny fundusz sołecki, że mieszkańcy muszą płacić z funduszu za odśnieżanie dróg, a nie mogą kupić wyposażenia do świetlicy. Podczas spotkań zobaczyłam, w jak złym stanie jest większość świetlic. W Biskupicach, jednej z największych miejscowości w gminie, wcale nie ma świetlicy.
Te rzeczy powinny być już dawno zrobione.
Jakie są Wasze najważniejsze plany, obietnice wyborcze na najbliższe 4 lata, jeśli wygracie wybory?

Ryszard Grüner (PSL): Główne założenia mojego programu wyborczego to:

Wzrost przedsiębiorczości: wspieranie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
wdrożenie programu "Przedsiębiorca na próbę"; wspieranie podmiotów ekonomii społecznej; promocja zatrudnienia ludzi młodych poprzez konkursy na staże i praktyki.
Rozwój infrastruktury technicznej: budowa, remonty dróg i chodników; rozbudowa systemu sieci kanalizacji; kontynuacja remontu murów obronnych; uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz mieszkaniowych.
Udoskonalenie systemu pomocy społecznej: utworzenie domu pobytu dziennego dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych; wspieranie osób długotrwale bezrobotnych; wspieranie organizacji zrzeszających emerytów i rencistów - utworzenie Uniwersytetu III Wieku.
Krzewienie kultury: promocja i wsparcie produktu turystycznego Byczyny; wsparcie podmiotów prowadzących usługi turystyczne w pozyskiwaniu środków UE; rewitalizacja architektoniczna i społeczna Byczyny i obszarów wiejskich.
Poprawa bezpieczeństwa i ochrona zdrowia: tworzenie zachęcających warunków dla kadry opieki zdrowotnej; budowa systemu monitoringu oraz dofinansowanie funduszu wsparcia policji; doposażenie w sprzęt ratowniczy ochotniczych straży pożarnych; wspieranie profilaktyki zdrowotnej oraz aktywnego trybu życia; wdrożenie w przedsiębiorstwach gminnego programu promocji zatrudnienia strażaków ochotników.
Organizacje pozarządowe i społeczeństwo: zapewnienie obsługi księgowej dla ochotniczych straży pożarnych; utrzymanie funduszu sołeckiego i funduszu obywatelskiego dla miasta Byczyna; utworzenie funduszu stypendialnego dla dzieci utalentowanych.
Rozwój rolnictwa: wspieranie rolników w modernizacji gospodarstw rolnych, dopłat do paliwa, materiału siewnego oraz dopłat bezpośrednich; promocja i wsparcie handlu bezpośredniego produktów rolnych i rolno-spożywczych; promocja zintegrowanej produkcji rolnej; wsparcie finansowe i merytoryczne rolniczej infrastruktury technicznej.
Rozwój sportu i rekreacji: budowa oraz modernizacja obiektów sportowych; remonty świetlic wiejskich; wprowadzenie stypendiów sportowych; utworzenie programu finansowania klubów sportowych.

Robert Świerczek (Nasza Gmina): Chcę, aby Urząd Miejski był instytucją przyjazną i służebną wobec mieszkańców.
Wykorzystując moje doświadczenia związane z systemami zarządzania jakością oraz kontroli zarządczej, maksymalnie usprawnię funkcjonowanie urzędu, przeciwstawiając się jednocześnie zbędnej biurokracji.
Stworzę zespół urzędników odpowiedzialnych za kompleksową pomoc potencjalnym inwestorom. Będę zwalczał wszelkie przejawy kumoterstwa, marnotrawstwa i korupcji.
Chcę, aby mieszkańców mieli istotny wpływ na podejmowane w gminie decyzje.
W związku z tym zamierzam zainicjować powstanie Rady Seniorów, Rady Młodzieżowej.
Będę dążył do wdrożenia w gminie budżetu obywatelskiego, który jest szansą na zaangażowanie obywateli w proces decydowania o lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy w Gminie oraz większą przejrzystość działań.
Będę dążył do opracowania w możliwie najkrótszym czasie planów przestrzennego zagospodarowania dla całej gminy. Będę wspierał rolników, pragnących rozwijać agroturystykę, jako źródło ich dodatkowych dochodów.
Będę dbał o stały przyrost mieszkań socjalnych dla potrzebujących. Będę rozwijał system stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży z terenu gminy za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i kulturze.
Będę dążył do zminimalizowania stawek odpłatności za wodę i kanalizację nie zapominając o konieczności wspierania Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Chcę wykorzystać atuty Byczyny, w związku z czym będę dbał o rozbudowę infrastruktury turystycznej.
Podejmę działania mające na celu powołanie Byczyńskiej Rady Biznesu jako dobrowolnego i niezależnego zrzeszenia przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy, które będzie doradzało organom gminy kwestiach związanych z kreowaniem polityki gospodarczej gminy.
Będę starał się utrzymać istniejący stan szkół w gminie.
Podejmę działania mające na celu wzmocnienie oświaty poprzez decentralizację zarządzania szkołami. Szkoły powinny być kompletnymi jednostkami zarządzanymi przez kompetentnych dyrektorów - menedżerów. Uważam, że szkoły na wsiach pełnią rolę ważnych ośrodków kulturotwórczych, w które warto i należy inwestować. Dyrektorzy powinni być autonomiczni, ale jednocześnie pewni wsparcia ze strony gminy.
Powołam Radę Sportu, która będzie doradzała organom gminy w zakresie spraw związanych z lokalizacja i budową, a także modernizacja infrastruktury sportowej oraz szeroko rozumianym upowszechnianiem kultury fizycznej.
Podejmę działania mające na celu wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczna nawierzchnią przy szkole podstawowej w Byczynie.
Postaram się wyremontować i skutecznie przywrócić do użytkowania zamkniętą od 8 lat halę gimnastyczną przy gimnazjum w Byczynie.
Zmodernizuję stadion miejski oraz basen wraz z całą infrastrukturą (budynki, siłownia, sala treningowa). Zmodernizuję i wyposażę plac zabaw dla dzieci w Byczynie. Będę wspierał budowę i utrzymanie placów zabaw dla dzieci w poszczególnych sołectwach.

Katarzyna Zawadzka (PO): Moje priorytety są jasne: praca dla mieszkańców, przyjazne, obywatelskie organa władzy samorządowej, wsparcie dla gminnej oświaty, możliwość autentycznego wpływu każdego z nas na decyzje dotyczące spraw wspólnych.
Zamierzam się skupić w na szeroko pojętym rozwoju gminy w oparciu o fundusze europejskie - budowie kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków, dróg, infrastruktury turystycznej i sportowej, aby gmina Byczyna była gminą nowoczesną, a mieszkańcom żyło się w niej dobrze. Priorytetem jest stworzenie obszarów inwestycyjnych dla przyszłych inwestorów, gdzie mogą powstać zakłady pracy, tym samym stworzyć miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Koniecznym jest stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego który przedłożony do publicznej konsultacji, będzie określał obszary gdzie powstaną strefy rozwoju, obszary inwestycyjne, turystyczne, a mieszkańcy opiniując te założenia będą mogli współdecydować o ich zatwierdzeniu bądź wyrazić swój sprzeciw i mieć wpływ ma jego uchwalenie. Chcę stworzyć wspólnie z przedsiębiorcami rozwiązania które zachęcą ich do rozwoju przedsiębiorstw, inwestowania i zatrudniania nowych pracowników.
Na szkolnictwie w gminie nie wolno oszczędzać. Szkoły zarabiają na siebie w ten sposób, że kształcą naszą młodzież, aby wyrosła na dojrzałą i mądrą oraz została w Byczynie. Uważam, że obowiązkiem władzy gminnej jest zabezpieczenie funkcjonowania gospodarczego i ekonomicznego szkół. Natomiast funkcje merytoryczne winien sprawować dyrektor szkoły, fachowiec od zagadnień pedagogicznych i naukowych. To on winien wskazać burmistrzowi potrzebę dodatkowych zajęć wyrównawczych, ilości etatów, zakres pracy pedagogów, psychologów, bibliotekarzy, zajęć sportowych. Zadaniem burmistrza musi być zagwarantowanie tych potrzeb, a nie szukanie oszczędności. Moja koncepcja to droga do lepszego funkcjonowania oświaty w gminie, i zapobiegania odpływu uczniów do Kluczborka i Opola. Ważnym jest by w końcu wyremontować halę sportową przy Publicznym Gimnazjum w Byczynie, aby kolejne roczniki opuszczające gimnazjum miały w końcu możliwość korzystania z tej hali.
Kolejnym priorytetem jest powrót do turystyki. Gmina Byczyna pod względem przyrody i historii należy do najciekawszych miejsc w województwie opolskim. Planuję wykorzystać nasze walory, zabytki, ciekawe miejsca, stworzyć szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, gospodarstwa agroturystyczne. Trzeba ten kierunek wspierać.
Moja dewiza jest prosta: żyjmy w normalności - mamy do tego prawo!

FLESZ: Kiedy będzie wiosna? Zwierzęta dają sygnały.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 6

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

A
Arek

To jak rządził dotychczasowy burmistrz bardzo ładnie widać po tym jaki pałac sobie buduje. Co do Pani Kasi to nie wiem czy idąc na wybory nie chciała jedynie urwać kawałek tortu. Czas pokaże. 

G
Gość

A co w Byczynie???? Zna ktoś może nadze wyniki??

G
Gość

dlatego jej nie wybierzemy żeby dalej kluczbork rozwijała my jej niechcemy bo po co nam ona same kaszany robi ...

G
Gość

Kluczbork zazdrości Byczynie tak świetnej kandydatki na Burmistrza Byczyny to osoba którj warto zaufać, wiem ile zrobiła dla Gminy Kluczbork i jestem przekonana,że dla Byczyny zrobi znacznie więcej :)

G
Gość

Pani Kasiu podoba mi się to, że Pani nie bawi się w krytykę burmistrza tylko pokazuje nam to co by Pani chciała zrobić. Brawo.

G
Gość

Grunerowi i całemu PSL, Byczyna dziękuje -NIGDY WIĘCEJ

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3