KONKURS! Bezpieczeństwo z Volvo | Regulamin

  KONKURS! Bezpieczeństwo z Volvo | Regulamin

  RZ

  Nowa Trybuna Opolska

  Aktualizacja:

  Nowa Trybuna Opolska

  Regulamin konkursu „VOLVO – SAMOCHÓD POWINIEN CHRONIĆ WSZYSTKICH” zwanego dalej „Konkursem”

  Art. 1 Postanowienia ogólne.

  1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „VOLVO – SAMOCHÓD POWINIEN CHRONIĆ WSZYSTKICH”.
  2.Organizatorem Konkursu jest PRO Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000030307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 7540335245,
  zwana dalej Organizatorem.
  3.Sponsorem nagród w Konkursie jest Autoryzowany Salon Volvo INTER-CAR OPOLE, 45-835 Opole, ul. Wrocławska 152, oddział INTER-CAR II Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 540E, 41-800 Zabrze wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000109156, NIP 6482331430
  zwana dalej Partnerem.
  4.Konkurs będzie publikowany na łamach Nowej Trybuny Opolskiej, zwanej dalej Dziennikiem oraz w serwisie www.nto.pl, zwanym dalej Serwisem.
  5.Organizator powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Partnera. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, wyborem zwycięzców, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
  6.Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 25.06.2019 r. od godziny 00:00:01 do 11.08.2019 r do godz. 20:00:00
  7.Do materiałów konkursowych, przekazywanych na potrzeby Konkursu przez Uczestników zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.nto.pl/rvv, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.

  Art. 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie.

  1.Uczestnikami w Konkursie mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora i Partnera, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  2. W Konkursie może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, która wyśle SMS-a z odpowiedzią na zadane pytanie.
  3. Konkurs polega na odpowiedzi na pytanie podane w treści konkursu (dalej pytanie konkursowe) w terminie podanym w treści konkursu, opublikowanym na łamach serwisu nto.pl/volvo. Pytanie będzie publikowane w serwisie nto.pl/volvo.

  Art. 3 Zasady przeprowadzenia Konkursu.

  1.Pytania będą miały charakter otwarty.
  2. Będą zadawana raz w tygodniu – pytania będą ukazywały się na łamach nto.pl, w terminach:
  a) pytanie 1: 2019-06-24 – czas na odpowiedzieć do dnia: 2019-07-01, do końca dnia
  b) pytanie 2: 2019-07-15 – czas na odpowiedź do dnia: 2019-07-21, do końca dnia
  c) pytanie 3: 2019-08-05 – czas na odpowiedź do dnia: 2019-08-11, do końca dnia
  3. Odpowiedzi na zadanie pytanie konkursowe należy przesłać za pomocą SMS-a Premium pod numer pod numer 72355 (koszt: 2,46 z VAT zł) wpisując prefiks Volvo oraz treść wiadomości np. Volvo.odpowiedź na pytanie, zgodną z wytycznymi konkursu.
  4. Kwota obejmuje płatność za sms o liczbie znaków 160 (bez polskich znaków). W przypadku przekroczenia liczby znaków opłata zostanie pobrana za kolejną wiadomość.
  5. W konkursie wysyłać odpowiedzi mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  6. W odpowiedzi na sms Uczestnik otrzymuje sms zwrotny z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie bądź SMS zwrotny z informacją, że SMS jest błędny. Uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety lub Tygodnika (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym została wysłana odpowiedź. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Uczestnik za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
  7. Wysyłając SMS-a Premium, uczestnik Konkursu oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego treść.
  8. Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba wyłoniona przez Komisję Konkursową która w sposób najciekawszy oraz trafnie odpowiedziała na pytanie konkursowe.
  a) pytanie 1: zwycięzca zostanie wyłoniony do 03.07.2019
  b) pytanie 2: zwycięzca zostanie wyłoniony do 23.07.2019
  c) pytanie 3: zwycięzca zostanie wyłoniony do 13.08.2019
  9. W dniu wyłonienia zwycięzców, każdy z laureatów zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość SMS przesłaną na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym.
  10. W dniu w którym zostaną wyłonieni zwycięscy konkursu, wyniki zostaną opublikowane również w Serwisie.
  11. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes,
  12. Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
  13. Wiadomość SMS można wysłać tylko z terytorium Rzeczypospolitej Polski.

  Art. 4 Nagrody w Konkursie

  1.Organizator przewiduje wręczenie trzech nagród rzeczowych.
  a) pytanie 1: fotelik samochodowy
  b) pytanie 2: fotelik samochodowy
  c) pytanie 3: bagażnik rowerowy na hak holowniczy
  2.Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny.
  3.Laureat będzie mógł odebrać Nagrody w siedzibie Salonu Samochodowego Volvo INTER-CAR OPOLE przy ul. Wrocławskiej 152, w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników.
  4.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Koszty opłacenia należnego podatku od nagród pokrywa Sponsor konkursu.
  5.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Uczestników.

  Art. 5 Reklamacje

  1.Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail konkurs@nto.pl lub pocztą tradycyjną na adres Pro Media, 454-086 Opole, ul. Powstańców Śląskich 9, z dopiskiem „Konkurs Volvo - reklamacja”.
  2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
  3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
  O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 6 Ochrona danych osobowych

  1.W wykonaniu obowiązków płynących z ustawy z dnia 10.5.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

  Załącznik do Regulaminu Konkursu pod nazwą „VOLVO – SAMOCHÓD POWINIEN CHRONIĆ WSZYSTKICH”.
  NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH
  KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
  1. Administratorem danych osobowych jest:
  PRO MEDIA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 OPOLE, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w OPOLU, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS
  We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl
  2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkurs pod nazwą „VOLVO – SAMOCHÓD POWINIEN CHRONIĆ WSZYSTKICH” (dalej jako Konkurs), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
  Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest tutaj umowa (o treści regulaminu Konkursu), zawierana przez głosowanie gdy głosujesz albo przez zgłoszenie udziału w Konkursie.
  Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
  Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
  Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
  Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
  Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
  3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
  W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
  Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
  4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
  Odbiorcami Twoich danych będą:
  a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
  b) organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
  5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
  Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
  Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
  Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs.
  Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
  Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
  6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ TOBIE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Tobie szereg uprawnień.
  Te prawa to:
  a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
  b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
  c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
  d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
  e. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
  a) droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
  b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Pro Media, ul. Powstańców Śl. 9, 45–086 Opole
  Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
  7. PRAWO DO SKARGI
  Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
  Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
  a. Imię i nazwisko;
  b. Powiat, Miasto, Województwo
  c. Kontaktowy numer telefonu;

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Warto zobaczyć

  Wideo