Opolski Hipokrates 2013

Redakcja
Regulamin plebiscytu "Opolski Hipokrates 2013" z dnia 16 sierpnia 2013

§1 Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem na zasadach określonych w regulaminie jest Pro Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Powstańców Śl. 9, 45-086 Opole, działającej na podstawie wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej nr KRS 0000030307 wydanym Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Opolu, o kapitale zakładowym: 3 000 000 zł NIP: 754-033-52-45, strona www.nto.pl
2. Organizator ustala adres korespondencyjny dla Plebiscytu: Nowa Trybuna Opolska,
ul. Powstańców Śl. 9, 45-086 Opole
3. Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 16 sierpnia 2013 r. do 11 października 2013 r.
4. Plebiscyt ma na celu wybór przez czytelników Nowej Trybuny Opolskiej i internatów www.nto.pl laureatów w sześciu kategoriach:
a) Lekarz
b) Stomatolog
c) Pielęgniarka i Położna,
d) Ratownik Medyczny
e) Placówka Medyczna
f) Apteka przyjazna pacjentom.
5. Organizator ustala komisję w składzie:
Michał Wolniaczyk - Specjalista ds. marketingu
Kami Rudziński - Regionalny Kierownik Produktu Enterprise Sales
Małgorzata Fedorowicz - Dziennikarka działu społecznego Nowej Trybuny Opolskiej
6. Zadaniem komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

§2 Zasady Plebiscytu. Zgłoszenia.
1. Udział w plebiscycie biorą Lekarze, Stomatolodzy, Pielęgniarki, Położne, Ratownicy Medyczni oraz Placówki Medyczne (Publiczne i Niepubliczne oraz Apteki zgłoszone przez Redakcję Nowej trybuny Opolskiej oraz czytelników i internautów www.nto.pl z terenu Województwa Opolskiego
2. Zgłoszenia za pomocą kuponów drukowanych w dzienniku Nowa Trybuna Opolska należy przesyłać na adres organizatora: ul. Powstańców Śl. 9, 45-086 Opole wyłącznie na oryginalnych kuponach zgłoszeniowych zamieszczanych na łamach gazety w okresie od 16 sierpnia do 27 września 2013 r. z dopiskiem "Opolski Hipokrates". Wypełniony czytelnie kupon musi być czytelnie podpisany i zawierać numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia. Zgłoszenia niespełniające powyższych warunków nie będą brały udziału w plebiscycie.
3. Zgłoszenia kandydatów oraz kupony do głosowania muszą dotrzeć do organizatora do 27 września 2013 r. do godz. 12.00 o terminie decyduje data wpłynięcia kuponu do siedziby Organizatora. Kupon zgłoszeniowy jest jednocześnie głosem na wskazanego kandydata. Ostatnia aktualizacja głosów nadesłanych drogą pocztową nastąpi do 29 września 2013 do godziny 23:00.
4. Spośród nadesłanych zgłoszeń oraz propozycji Redakcji Nowej Trybuny Opolskiej, Komisja Plebiscytu stworzy listę uczestników Plebiscytu, która będzie publikowana na łamach Nowej Trybuny Opolskiej i na stronach serwisu www.nto.pl/hipokrates
5. Organizator podda telefonicznej weryfikacji nadesłane zgłoszenia i zawarte w nich dane.
6. W przypadku, gdy zaistnieje podejrzenie nieprawdziwego zgłoszenia Organizator na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji usunie fotografię i dane osobowe ze strony internetowej Plebiscytu i z listy numerów do głosowania.
7. Komisja Plebiscytowa może podejmować decyzję o wykluczeniu kandydatów niespełniających wymogów regulaminu lub z innych przyczyn wynikających z przepisów i norm społecznych w trakcie trwania Plebiscytu. Decyzja Komisji Plebiscytowej jest ostateczna.
8. Z udziału w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy oraz dzieci pracowników Organizatora, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora.

§3 Zasady Plebiscytu. Głosowanie.
1. Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów oraz kuponów drukowanych w dzienniku Nowa Trybuna Opolska.
2. SMS-y można przesyłać w okresie od 16 sierpnia 2013 r. od godz. 6:00 do 29 września 2013 r. do godz. 23:59. Kupony drukowane w dzienniku należy dostarczyć do dnia 27 września do godziny 12:00 do siedziby organizatora
3. Poszczególnym kandydatom w każdej z sześciu kategorii zostaną przydzielone numery porządkowe oraz prefiksy odpowiadające danej kategorii plebiscytowej
4. Prefiksy oraz numery porządkowe publikowane będą na łamach dziennika Nowa Trybuna Opolska oraz w serwisie nto.pl/hipokrates
5. Dla głosujących za pośrednictwem SMS-ów został przydzielony numer 71466 i prefiksy: L, S, P, PM, RM, A
6. Koszt jednego SMS-a to 1,23 zł z VAT.
7. Z jednego numeru telefonu można wysłać dowolną liczbę SMS-ów, jeden SMS to jeden głos.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów.
9. Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym wyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§4 Kapituła
1. Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi Kapituła Plebiscytu powołana przez Organizatora.
2. Kapituła Plebiscytu ma prawo usunąć z udziału w Plebiscycie lekarzy, pielęgniarki i położne, placówki medyczne, apteki, które w rażący sposób naruszyły prawo lub innej ważnej przyczyny nie mogą zdaniem Kapituły brać w nim udziału.
3. Kapituła Plebiscytu może przyznać dodatkowe statuetki w kategorii honorowej plebiscytu "Opolski Hipokrates" lub innej kategorii wybranej przez Kapitułę. Kapituła wybierze w tych kategoriach laureatów w drodze głosowania. Kapituła sporządzi z takiego głosowania protokół i poda uzasadnienie swojego wyboru.

§5 Warunki uczestnictwa w zgłoszeniach i głosowaniu za pomocą SMS.
1. Nadawca SMS-a staje się automatycznie uczestnikiem Plebiscytu.
2. Oddanie głosu przez uczestnika Plebiscytu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnik wysyłający SMS w Plebiscycie otrzymuje nieodpłatnie SMS-y marketingowe wysyłane przez Organizatora i jego partnerów.
4. Uczestnik głosowania w Plebiscycie może zrezygnować z otrzymywania SMS-ów promocyjnych wysyłając na adres wysyłając na adres mailowy sms@nto.pl wiadomość pod tytułem: "STOP+nr telefonu", w treści podając numer telefonu. Numer ten w ciągu 48 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wiadomości promocyjne i reklamowe.

§6 Ogłoszenie wyników.
1. Laureatami plebiscytu zostaną kandydaci, którzy w kategoriach Lekarz, Stomatolog, Pielęgniarka i Położna, Ratownik Medyczny, Placówka Medyczna i Apteka Przyjazna Pacjentom otrzymają największą liczbę głosów, zliczoną na podstawie nadesłanych SMS-ów.
2. W plebiscycie, we wszystkich 6 kategoriach przyznamy po 1 wyróżnieniu kandydatom z terenu Województwa Opolskiego
3. Wyniki plebiscytu opublikujemy na łamach "Nowej Trybuny Opolskiej" po zakończeniu plebiscytu.
4. O terminie uroczystego finału plebiscytu laureaci zostaną powiadomieni w ciągu siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia plebiscytu.

§7 Ochrona danych osobowych.
1. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Plebiscytu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Plebiscytu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników Plebiscytu innym podmiotom poza firmą M2A Sp. z o.o. (właściciela systemu Cumulus), który zapewnia zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane przez firmę M2A w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z "Plebiscytem".
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w Plebiscycie może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

§8 Postępowanie reklamacyjne.
1. Prawo do wniesienia reklamacji związanej z niniejszym Plebiscytem przysługuje każdemu uczestnikowi Plebiscytu.
2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Plebiscytu wyłącznie w formie pisemnej od dnia rozpoczęcia Plebiscytu, najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania ostatecznych wyników głosowania. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane.
3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora.
4. Na kopercie powinien znajdować się dopisek "Opolski Hipokrates 2013 - reklamacja".
5. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Plebiscytu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis uczestnika Plebiscytu.
6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji.
7. Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§9 Postanowienia końcowe.
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności Plebiscytowych oraz terminów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Plebiscytu oraz osób trzecich (m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich, operatorów sieci komórkowych).
4. Zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS zapewnia firma M2A, właściciel systemu Cumulus.
5. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Pro Media Sp. z o.o.,
ul. Powstańców Śląskich 9; Opole oraz na stronie www.nto.pl

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3