Menu Region

Nowa Trybuna Opolska

Regulamin plebiscytu

Młodzieżowy Sportowiec Roku Miasta Opole

Regulamin plebiscytu Sportowiec Roku 2015: Młodzieżowy Sportowiec Roku Miasta Opole, Najlepszy nauczyciel WF Miasta Opola, Najlepszy trener grupy młodzieżowej klubu sportowego z Miasta Opola

Art. 1
Plebiscyt pod nazwą „Sportowiec Roku 2015: Młodzieżowy Sportowiec Roku Miasta Opole, Najlepszy nauczyciel WF Miasta Opola, Najlepszy trener grupy młodzieżowej klubu sportowego z Miasta Opola” organizowany jest przez "Pro Media” Spółkę z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-086 Opole, ul. Powstańców Śląskich 9, Nr KRS 30307, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 3 000 000 PLN, nr NIP 754-033-52-45, zwana dalej Organizatorem Konkursu oraz Partnera Miasto Opole
Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora.
Art. 2
1. Celem plebiscytu jest przyznanie w drodze głosowania wybranym spośród zgłoszonych do udziału w plebiscycie kandydaturom, tytułów w kategoriach:
a. Młodzieżowy Sportowiec Roku Miasta Opole
b. Najlepszy nauczyciel WF Miasta Opola
c. Najlepszy trener grupy młodzieżowej klubu sportowego z Miasta Opola
Art. 3
Warunki uczestnictwa w plebiscycie
1. Z udziału w plebiscycie wykluczeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
2. Kandydatury do plebiscytu zgłosił Partner – Miasto Opole
Art. 4
Zasady przeprowadzania Plebiscytu
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 01.12.2015 r. do 04.01.2016 r.
Głosowanie
4.1 Głosowanie z wyłączeniem kategorii Młodzieżowy Sportowiec Roku Miasta Opole będzie się odbywać za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania „Nowej Trybuny Opolskiej” (dalej jako „e-wydanie”) i będzie trwało od 01.15.2015 r. do 04.01.2016 r. do godz. 23:59:59 na następujących warunkach:
a. zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści prefiks oraz numer przypisany danej kandydaturze
b. w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania „Nowej Trybuny Opolskiej”
c. koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT
d. jeden wysłany SMS to 10 głosów w plebiscycie oddanych na daną kandydaturę
e. uczestnik plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów
f. organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie przez osobę oddającą głos w plebiscycie SMS-a o
niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów.
g. decyduje godzina dostarczenia wiadomości SMS do systemu informatycznego Organizatora.

4.2 Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej
jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 01.12.2015
do 04.01.2016 na następujących warunkach.:
a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie nto.pl
c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy
właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,
e. jedno kliknięcie to 5 głosów w plebiscycie na daną kandydaturę,
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głosów za pośrednictwem jednego konta
uczestnika w aplikacji FB.
4.3 Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej nto.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 01.12.2015 do 04.01.2016 na następujących warunkach.:
a. uczestnicy posiadające indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto
b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www nie muszą dokonywać rejestracji celem zalogowania się do strony www,
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu
e. dla uczestników zalogowanych dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 na jednym koncie uczestnika, za pośrednictwem jednego adresu IP komputera.

Art. 5
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Pro Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 46-086 Opole, Nr KRS 30307, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 3 000 000 PLN, nr NIP 754-033-52-45dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Pro Media Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Pro Media Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Pro Media Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Pro Media Sp. z o.o. na piśmie.
3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Pro Media Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Pro Media Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Pro Media Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Pro Media Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Pro Media Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

Art. 6
Ogłoszenie wyników plebiscytu
Wyniki głosowania zostaną opublikowane w terminie 14 dni od zakończenia plebiscytu w serwisie nto.pl

Art. 7
1. Nagrody dla laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane przez Partnera MIASTO OPOLE

2. Nagrodę zdobędą kandydaci, którzy osiągną najlepszy wynik pod względem łącznej sumy liczby głosów.
3. Nagrody rzeczowe zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Podatek od nagród uiszcza Organizator lub Partner plebiscytu.

Art. 8
1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 9
1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, który pozostaje do wglądu na stronach serwisu www.nto.pl.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu i/lub realizacji nagrody, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
4. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.